Vedtægter

Lovene er under revision

LOVE & BEKENDTGØRELSER

LOVE for C.A.T.

CENTRALFORENINGEN AF TAXIFORENINGER I DANMARK

§ 1
Stk. 1.
Foreningens navn er Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark. Foreningens bomærke er
C.A.T. Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat.

§ 2
Stk. 1.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, samt medvirke til at skabe gode betingelser for udøvelse af erhvervet, gennem repræsentation overfor offentlige myndigheder.

Stk. 2.
Foreningen yder medlemmerne råd og vejledning, samt faglig og juridisk bistand i forbindelse med tolkning af lovgivning, tilbudsgivning, kontraktudformning m.v.

Stk. 3.
Bistand til enkeltmedlemmer afregnes med en takst fastsat af hovedbestyrelsen.
Bistand til kredse afregnes med de medgåede rejseudgifter.
Bistand til medlemmer, der har principiel betydning for hele erhvervet, er vederlagsfrit.

§ 3
Stk. 1.
C.A.T. består af 5 kredse, som omfatter følgende kommuner:

Kreds 2 og 3:
Ringsted, Slagelse, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Hillerød, Frederiksværk, Hundested, Frederikssund, Egedal, Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland

Kreds 4:
Langeland, Ærø, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Odense, Fåborg, Midtfyn, Assens, Bogense og Middelfart.

Kreds 5:
Billund, Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Fredericia, Vejle og Kolding.

Kreds 6 og 7:
Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg, Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs, Randers, Ikast, Brande, Ringkøbing, Skjern, Herning, Holstebro, Viborg, Lemvig, Struer og Skive.

Kreds 8:
Mariager Fjord, Rebild, Vesthimmerland, Aalborg, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Brønderslev, Dronninglund, Frederikshavn, Læsø og Hjørring.

Stk. 2.
Hvis der er enighed om det kan kredsene slutte sig sammen i regioner. Regionerne skal følge de af folketinget fastsatte regionsgrænser.

§ 4
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver vognmand, der driver taxikørsel i henhold til gældende love og reger. Optagelse skal ske igennem kredsene.

Stk. 2.
Medlemmerne forpligter sig til at overholde C.A.T.’s-og kredsenes love og vedtægter, samt de aftaler og beslutninger, der vedtages af C.A.T.’s kompetente organer.

Stk. 3.
Medlemskabet medfører samtidigt obligatorisk medlemskab af C.A.T.’s Hjælpekasse og Økonomiske Forening.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan udnævne en person eller et mangeårigt medlem, som ikke er aktivt medlem længere, men som har gjort sig fortjent hertil, til æresmedlem, hvilket indebærer kontingentfrihed, udgiftsfri deltagelse i kongresser og gratis modtagelse af C.A.T.’s blad Provins-Taxi. Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på kongressen.

§ 5
Stk. 1.
For at skabe mest mulig ensartethed i organisationen skal kredsenes love godkendes af C.A.T.

§ 6
Stk. 1. 
C.A.T. skal medvirke til at skabe et fælles image for branchens medlemmer. Hertil udarbejdes retningslinjer for vogndekoration samt uniformering af vognmænd og chauffører. Endvidere udarbejdes standarder for kvalitet, miljø og sikkerhed. Medlemmerne har pligt til at overholde disse retningslinjer. Ved et medlemsforholds ophør har medlemmet pligt til at fjerne C.A.T.’s vogndekoration ved dennes afhændelse.

Stk. 2.
Ud over de kurser, som det i henhold til gældende lov og bekendtgørelser påhviler medlemmerne og deres chauffører at gennemgå, kan C.A.T. tilbyde medlemmerne og deres chauffører andre kurser.

§ 7
Stk. 1.
Kongressen fastsætter årskontingentet for det efterfølgende kalenderår. Vedtagelsen er bindende for kredsene. Kontingentet opkræves af C.A.T.’s sekretariat senest den 1. uge i december.
Kredskontingent afregnes til den enkelte kreds senest den 1. april.

Stk. 2.
Det påhviler kredskassererne at give meddelelse til C.A.T.’s sekretariat om optagelse af et nyt medlem senest en måned efter optagelsen. Dette følges op af sekretariatet overfor det nye medlem gennem fremsendelsen af oplysningskort til udfyldelse, C.A.T.’s love, Hjælpekassens vedtægter, vedtægterne for C.A.T.’s Økonomiske Forening samt kredsens vedtægter. Endvidere foretages tilmelding til modtagelse af Provins-taxi.

Stk. 3.
Kredsene skal fremsende kopi af indkaldelsen til den årlige generalforsamling til sekretariatet bilagt årsregnskab, hvilket skal være udfærdiget og opstillet efter de af C.A.T.’s bestyrelse fastsatte retningslinjer.
Dato for generalforsamlingens afholdelse aftales senest den 1. februar med sekretariatet.

Stk. 4.
Revidering af medlemslisterne imellem kredskassererne og C.A.T.’s sekretariat skal finde sted hvert års 1. april og 1. november. Alle medlemmer, som er opført på medlemslisterne den 1. november, betragtes som fuldgyldige medlemmer i det efterfølgende år med de heraf følgende rettigheder og pligter.

§ 8
Stk. 1.
C.A.T.’s højeste myndighed er kongressen, der efter bestyrelsens beslutning afholdes på skift mellem kredsene.

Stk. 2.
Den ordinære kongres skal afholdes inden udgangen af hvert års junimåned, og datoen for afholdelsen skal fastsættes af bestyrelsen senest 6 måneder før. Indkaldelse til en kongres skal på landsformandens/sekretariatets foranledning ske med 4 ugers varsel ved anbefalet brev til kredsene.

Stk. 3.
Foruden tid og sted for kongressens afholdelse skal indkaldelsen indeholde dagsordenen for kongressen – jvf. §10 – ligesom det på tydelig måde skal fremgå af indkaldelsen, hvis der er forslag, hvortil der kræves særlig majoritet. Endvidere skal C.A.T.’s revisorgodkendte årsregnskab vedlægges indkaldelsen, og dette regnskab skal hos kredsformændene være tilgængeligt for kredsenes medlemmer.

Stk. 4.
Forslag fra kredsene må, for at komme til behandling på den ordinære kongres, være indgivet til C.A.T.’s landsformand senest 4 uger før afholdelsen af kongressen. Hvis sådanne forslag kræver særlig majoritet efter lovenes §14 skal disse være indgivet til landsformanden senest hvert års 1. maj.

§ 9
Stk. 1.
Ekstraordinær kongres skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, samt efter en kongresbeslutning, eller efter skriftligt begrundet krav fra mindst halvdelen af kredsene samlet under et, dog mindst repræsenterende halvdelen af alle C.A.T.’s medlemmer. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel.

§ 10
Stk. 1.
Dagsordenen for den ordinære kongres skal omfatte følgende punkter:

1.   Valg af kongressens dirigent.
2.   Valg af stemmetællere i fornødent omfang.
3.   Beretninger
      a.   Landsformanden aflægger beretning om C.A.T.’s politiske arbejde.
      b.   Forretningsføreren aflægger beretning om C.A.T.’s administrative arbejde.
4.   Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse, samt fastsættelse af næste års kontingent.
5.   Årsberetning for den økonomiske forening, samt fremlæggelse af revisorgodkendte årsregnskab og
      forslag til kontingent for det efterfølgende år – jvf. §3, stk. 2.
6.   Fremlæggelse af Hjælpekassens regnskab til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent og ydelse.
7.   Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kredsene.
8.   Orientering om valg af kredsformænd, samt disses stedfortrædere i bestyrelsen.
9.   Valg af C.A.T.’s landsformand – alle ulige år.
10. Valg af næstformand – alle lige år.
11. Valg af 2 kritiske revisorer for en 2-årig periode med skiftevis valg hvert 2. år.
12. Valg af 2 kritiske revisorsuppleanter for en 1-årig periode.
13. Eventuelt.

§ 11
Skt. 1.
Kongressen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der ikke må være medlem af C.A.T.’s bestyrelse, og som ikke behøver at være medlem af C.A.T.
Dirigenten leder forhandlingerne og afgør ethvert spørgsmål vedrørende forhandlingerne og stemmeafgivningen.

Stk. 2.
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, men dirigenten kan, enten af egen drift eller efter forslag fra bestyrelsen eller de på kongressen mødte stemmeberettigede, anordne skriftlig afstemning.

Stk. 3.
Dirigenten er under forhandlingerne uafsættelig og har den højeste myndighed.
Hans afgørelse er ubetinget og bindende.
Står det ikke i hans magt at opretholde den fornødne ro og orden, er han berettiget til at afbryde kongressen og i så fald pligtig til i forhandlingsprotokollen at begrunde sin derom tagne beslutning.

§ 12
Stk. 1.
På kongressen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været rettidigt indgivet, samt ændringsforslag hertil, med mindre samtlige kredse, der har ladet sig repræsentere på kongressen, stemmer herfor.

Stk. 2.
Denne mulighed kan dog ikke bringes i anvendelse, hvis et sådant forslag skal henføres til afstemningsreglerne i §14.

§ 13
Stk. 1.
De på kongressen omhandlende anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, dersom der ikke efter lovgivning eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Kongressen er således beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, uanset de mødendes antal, jvf. dog §14.

§ 14
Stk. 1.
Til vedtagelse af beslutning om ændring af C.A.T.’s love kræves, at 3/4 af kredsene er repræsenteret på kongressen, og at mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede vedtager beslutningen.

Stk. 2.
Vedtages et ændringsforslag til lovene ikke jvf. stk. 1. kan forslaget forelægges en ekstraordinær kongres, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Vedtages forslaget ikke, er det endeligt forkastet.

Stk. 3.
Til C.A.T.’s opløsning kræves, at 3/4 af kredsene er repræsenterede på kongressen, og at mindst 3/4 af de stemmeberettigede vedtager beslutningen.

Stk. 4.
Vedtages forslaget jf. stk. 3 ikke, kan dette forelægges en ekstraordinær kongres, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Hvis der ikke her opnås flertal for C.A.T.’s opløsning, kan forslag herom først genfremsættes ved næstfølgende ordinære kongres.

§ 15
Stk. 1.
Over det på kongressen passerede udfærdiges et referat, der tilsendes samtlige kredsformænd. Endvidere indskrives/indsættes referatet i en protokol.

§ 16
Stk. 1.
Stemmeret på kongressen har kun valgte repræsentanter for kredsene, når disse har betalt forfaldent medlemskontingent samt landsformanden.

Stk. 2.
Hver kreds har ret til at lade sig repræsentere på kongressen med mindst én repræsentant, og har en kredsforening over 20 medlemmer, får den 1 repræsentant mere for hver påbegyndt 15 medlemmer udover de første 20 medlemmer beregnet ud fra opgørelse pr. 1. april.

Stk. 3.
Kredsene har ret til ved sin formand eller anden repræsentant, mod skriftlig fuldmagt fra valgt repræsentant, at afgive berettigede stemmer på C.A.T.’s kongres.

§ 17
Stk. 1.
Kongressen vælger ved simpel stemmeflerhed af samtlige stemmeberettigede repræsentanter C.A.T.’s landsformand for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.
Den af kongressen valgte landsformand kan, hvis han ophører med at drive taxivirksomhed indenfor sin valgperiode, ansættes af bestyrelsen som landsformand.

Stk. 3.
En af bestyrelsen ansat landsformand kan af kongressen genvælges.

§ 18
Stk. 1.
C.A.T.’s bestyrelse består af landsformanden, samt de 5 kredsformænd, og i disses fravær af valgte stedfortrædere.

Stk. 2.
Hovedbestyrelsen bemyndiger forretningsudvalget til at ansætte en forretningsfører til at varetage C.A.T.’s daglige administrative opgaver. Hovedbestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelse for forretningsførerens opgaver. Forretningsføreren aflægger beretning på kongressen for sit arbejdsområde.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.
Forretningsudvalget består af landsformanden, næstformanden, samt yderligere 2 medlemmer. Forretningsudvalgets medlemmer vælges således: 1 medlem repræsenterende kredsene 1-3, 1 medlem repræsenterende kredsene 4-5 og 1 medlem repræsenterende kredsene 6-8. Det område, som næstformanden repræsenterer, vælger ikke et medlem.
Forretningsføreren deltager i forretningsudvalgets møder.

Stk. 5.
Næstformanden vælges af kongressen blandt kredsformændene.

Stk. 6.
Hvis der ved bestyrelsesmøder eller forretningsudvalgsmøder opstår stemmelighed ved en afstemning, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7.
Til varetagelse af specielle opgaver kan bestyrelsen nedsætte særlige udvalg, hvori enten formanden, næstformanden eller forretningsføreren har sæde som udvalgets formand.

§ 19
Stk. 1.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede udfærdiges et referat, der indskrives/indsættes i foreningens protokol, samt tilsendes bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2.
Har et bestyrelsesmedlem stemt imod en vedtagen beslutning, kan vedkommende forlange sit votem indført særskilt i referatet.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede – heraf formand eller næstformand.

Stk. 4.
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder sker på landsformandens foranledning og efter landsformandens skøn. Indkaldelse kan endvidere ske efter begæring fra mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

§ 20
Stk. 1.
C.A.T. tegnes af landsformanden.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele prokura til landsformanden og/eller forretningsføreren.

Stk. 3.
Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at være til stede ved et bestyrelsesmøde, er han pligtig til at sørge for, at hans stedfortræder giver møde.

Stk. 4.
Hvis et bestyrelsesmedlem, uden forud at have meldt forfald, udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, betragtes medlemmet som udtrådt af bestyrelsen, og hans suppleant indtræder i stedet for.

§ 21
Stk. 1.
C.A.T.’s regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

Stk. 2.
Revision af foreningens regnskaber foretages af de af kongressen valgte 2 kritiske revisorer, samt af en registreret eller statsautoriseret revisor, og forelægges derefter forretningsudvalget og bestyrelsen.

Stk. 3.
Det afsluttede og reviderede regnskab skal tilsendes kredsene sammen med indkaldelsen til den ordinære kongres.

Stk. 4.
C.A.T.’s sekretariat skal føre foreningens regnskaber, samt ajourføre medlemskartoteket.

Stk. 5.
Sekretariatet må aldrig ligge med en kassebeholdning på over kr. 2.000.

§ 22
Stk. 1.
Som godtgørelse for sit hverv holder landsformanden et vederlag, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra forretningsudvalget. Forretningsførerens aflønning fastsættes af hovedbestyrelsen. Arbejdsvilkår og aflønning for øvrige ansatte på C.A.T.’s sekretariat fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 23
Stk. 1.
Skulle et medlem af en kredsforening vægre sig ved at overholde nærværende love, aftaler eller bestyrelsesbeslutninger, kan forretningsudvalget idømme et sådant medlem en bod.
En sådan bod kan, af den der er pålagt boden, forlanges indbragt for bestyrelsen.
Enhver idømt bod tilfalder C.A.T.’s kasse.

Stk. 2.
Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en kredsbestyrelse træffe beslutning om eksklusion af et medlem.
I sådant et tilfælde kan medlemmet forlange afgørelsen prøvet gennem den i § 24, stk. 2. anførte voldgift.

Stk. 3.
For at sikre, at kredsene vil være C.A.T.’s bestyrelse behjælpelig med at gennemføre de beslutninger, der er taget af C.A.T.’s kongres og bestyrelse, kan der i tilfælde af forseelser fra en kredsforenings bestyrelse, af C.A.T.’s bestyrelse idømmes kredsforeningen en bod, der tilfalder C.A.T.’s kasse.

§ 24
Stk. 1.
Skulle der fremkomme tilfælde, der ikke er forudset i nærværende love, har kongressen den afgørende myndighed, og ingen sag, der vedrører C.A.T:’s indre forhold, kan indankes eller pådømmes af landets domstole.

Stk. 2.
Føler et medlem eller en kredsforening sig uretfærdigt behandlet, kan der nedsættes en voldgift bestående af en af hver af parterne udnævnt voldgiftsmand, samt en opmand valgt af de to øvrige voldgiftsmænd. Opmanden skal være jurist og i øvrigt tiltræder voldgiftsretten som formand.
Voldgiftsrettens kompetence er videst mulig, og voldgiftsretten afsiger en begrundet kendelse, som klageren og den indklagede er pligtige til at følge.
Hver af parterne afholder udgifterne til egen voldgiftsmand. Udgifterne til opmanden betales med halvdelen af hver af parterne.

§ 25
Stk. 1.
I tilfælde af C.A.T.’s opløsning, efter en kongresbeslutning, vælges samtidig en likvidator, som varetager C.A.T.’s forhold. Når afviklingen er tilendebragt, forelægges afviklingsregnskabet på en ekstraordinær kongres.

Stk. 2.
Eventuelle aktiver fordeles til de enkelte medlemmer, efter de i kredsene stående medlemmers antal efter sidste ordinære regnskabsperiodes afslutning.

§ 26.
Stk. 1.
De på den stiftende generalforsamling i Silkeborg den 12. september 1945 vedtagne love med alle senere ændringer på generalforsamlinger og kongresser er således reviderede og vedtaget på ordinære kongres på Bymosehegn i Helsinge den 27. juni 2006.

Ejner Larsen                                                                Advokat Per Jørgensen
Landsformand                                                            Dirigent