Spørgsmål og svar

Her vil efterhånden blive opdateret med spørgsmål og svar, som har interesse for vore medlemmer.
Har du et spørgsmål, som du mangler svar på, så send til os på mail: post@cat-taxi.dk eller benyt kontaktblanketten her på siden.

Spørgsmål ang. taxa:
Spørgsmål: Er det en lov, at vi skal indhente børneattester?
Svar: Ja!
Loven hedder: Lov 520 af 21/6-2005 (Link: Børneattestloven) og trådte i kraft 1. juli 2005. Loven reguleres af Bekendtgørelse af 3. sept. 2009, hvor der i § 1 står: "Erhvervsdrivende skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år"

Spørgsmål: Kan man blive tvunget til at deltage i en vagtordning, når man kun har en taxi tilbage og er alene om at køre den?
Svar: Ja!
I taxibekendtgørelsens § 21 står der:
Tilladelsesindehavere, som i henhold til lovens § 10 ikke har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, kan af kommunalbestyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet.

I den gamle hyrevognvejledning pkt. 2.2.3.2 hed det:
Kravet om bevillingens udnyttelse må naturligvis holdes inden for rimelighedens grænser. Det vil efter ministeriets opfattelse falde uden for rimelighedens grænser, hvis kommunalbestyrelsen pålægger bevillingshavere med kun e bevilling at udnytte denne dagligt udover et antal timer, der medgår til en normal arbejdsdag. Ligeledes bør udnyttelsesgraden ikke fastsættes således, at den pålægger den enlig kørende vognmand en større arbejdsuge end den, der normalt gælder på arbejdsmarkedet, og han skal have adgang til normal ferie m.v.
Ifølge Færdselsstyrelsen gælder denne fortolkning til en vis grad stadig.

Spørgsmål: Gælder køre-/hviletidsbestemmelserne også inden for taxibranchen??
Svar: Nej!
Køre-/hviletidsbestemmelserne gælder kun for bus- og lastbilschauffører:
Taxibranchen er omfattet af Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn, som i §3 fastslår:
Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver periode på 24 timer.
§4. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage.
§8. Den daglige hvileperiode kan nedsættes til 8 timer ved holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige hvileperiode mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde.
Reglerne gælder i princippet kun for ansatte. For vognmanden selv og medlemmer af hans familie som hører til husstanden gælder Færdselslovens generelle bestemmelser med hensyn til habilitet for førere af motorkøretøjer.

Spørgsmål: Hvilke papirer skal medbringes i taxien??
Svar: I taxien skal forefindes:
- tilladelse eller en af den dustedende myndighed bekrøftet kopi
- takstbestemmelserne, der gælder for din kommune
- kørselsreglement, hvis et sådant findes
Desuden skal der i taxien være et opslag, som fortæller, hvor mange personer taxien er godkendt til samt at ovennævnte papirer findes i bilen.
Sådanne "opslag" kan fås ved henvendelsse til Sekretariatet.

Spørgsmål: Skal der være elektronisk kontrolapparat (sædeføler) i en taxi??
Svar: Ja/nej:
Ja: I en taxi, som er indregistreret efter den 1. juni 2006, skal der være installeret et elektronisk kontrolapparat, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har været passagerer i vognen.
Nej: Taxier, som er indregistreret før den 1. juni 2006, kan køre videre uden eletronisk kontrolapparat indtil den 1. juni 2007. Efter denne dato skal ALLE taxier være forsynet med et elektronisk kontrolapparat.
Fra bekendtgørelsen: Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger (sædekontakter), der indbygges i sæderne, eller kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger, der fungerer ved hjælp af moduleret infrarødt lys og fotoceller, hvor aktiveringen sker ved brydning af lysstrålen mellem hver sender- og modtagerenhed.

Spørgsmål: Er det den originale tilladelse til taxikørsel, som skal medbringes i bilen, eller er det nok med en kopi??
Svar: Det er den originale tilladelse, som skal medbringes!
DOG: i tilfælde, hvor den originale tilladelse skal forevises på motorkontoret (f.eks. i forbindelse med udskiftning af taxi), kan det tillades, at der medbringes en kopi. I disse tilfælde skal der samtidig medbringes en attest, som kan udskrives fra Færdselsstyrelsens hjemmeside. Attesten er kun gyldig i 10 dage.

Spørgsmål: Hvordan udfyldes trafikbogen korrekt?
Svar: Sekretariatet har udarbejdet en vejledning i udfyldelse af trafikbog efter de nye regler pr. 1. juni 2006.

Spørgsmål ang. bus:

Spørgsmål: Kan der opnås EP-tilladelse (Erhvervsmæssig Personbefordring) til et motorkøretøj, der har plads til mindre end 9 personer føreren medregnet?
Svar: Ja, under visse betingelser.
Såfremt vognmanden har kontrakt om udførelse af almindelig rutekørsel med en tilladelsesudstedende myndighed (amt, trafikselskab o.l.), kan der udstedes en begrænset tilladelse. Begrænsningen betyder, at der kun må udføres kørsel, som er omfattet af den kontrakt, der ligger til grund for tilladelsen.
Der må altså ikke udføres almindelig taxi- eller buskørsel i køretøjet!
Det er politiets opgave at kontrollere, at der køres i henhold til den begrænsede tilladelse!

Spørgsmål:
Hvor mange biler kan der være tilknyttet én EP-tilladelse??
Hvor mange rutetilladelser kan der tilknyttes til én grundtilladelse (EP-tilladelse)??
Svar: En EP-tilladelse er jo ikke knyttet til én bestemt bus, men kan anvendes til samtlige busser, som tilladelsesindehaveren er registreret som bruger af. Da tilladelsen i original skal medbringes i bussen under kørslen, kan en tilladelsesindehaver ikke lovligt udføre kørsel samtidig med flere busser, end vedkommende har tilladelser.
Der kan i princippet være tilknyttet et uendeligt antal rutetilladelser til én EP-tilladelse. Hvis der f.eks. er tale om speciel rutekørsel, omfatter rutekørslen typisk kørsel i et par timer dagligt eller ugentligt, og det er derfor muligt at kombinere flere rutetilladelser med én EP-tilladelse. Det er medbringelse af den originale EP-tilladelse i bussen, der sætter grænsen.

Diverse

Spørgsmål: Hvordan er reglerne for psykologisk krisehjælp?

Svar: Der er forskel på, om det er til en vognmand eller en chauffør. Se sekretariatets notat om dette:
Spørgsmål: Kan jeg få erstatning for værdiforringelse, hvis min bil har været udsat for en større skade?

Svar: Ja og nej!
Nej, hvis du selv er helt skyld i uheldet.
Ja, hvis:
- der er en skyldig modpart
- din bil ikke er mere end 2-3 år gammel
- det skal være en større skade = min. 20-30% af bilens handelsværdi.

Erstatningen udgør normalt 5-20% af reparationsudgifterne.

Medlemsservice

Vi vil gerne være en ekstra hjælp i din hverdag.

C.A.T.’s sekretariat betjener alle medlemmer med rådgivning om konkrete spørgsmål, der kommer op i hverdagen. Nogle ting kan klares med en kort snak og andet kræver mere detaljeret rådgivning. Hvis du er et medlem med et problem så giv os et kald eller en mail så finder vi ud af det.

Hvis du ikke er medlem så kontakt os. Så klarer vi først indmeldelsen og løser derefter dit problem.

Politiske rammer og Dansk Erhverv

Taxierhvervet er bundet sammen med resten af dansk erhvervsliv og vores dagligdag bestemmes i høj grad af økonomiske konjunkturer og juridiske rammer fra myndighederne. C.A.T. arbejder hver dag for at forbedre branchens rammer og betingelser til gavn for os alle. For at løfte denne opgave har vi allieret os med Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Det giver C.A.T. den en god stemme når vi skal råbe politikere og embedsmænd op.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:51

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014