Vedtægter for
Dansk Taxi Center
Økonomiske Forening

F.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er D.T.C. Økonomiske Forening F.m.b.a.

1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er at indkøbe taximeter / Taximeterudstyr til medlemmerne.

2.2 i foreningen kan der udelukkende forekomme omsætning med medlemmerne.

2.3 Foreningens formål er, at tilbyde personbefordring til kundegrupper, som den enkelte vognmand af økonomiske eller ressourcemæssige årsager ikke kan varetage selv.


2.4 Forretningsområderne er at udføre persontransport og patientbefordring, handicapkørsel m.v. for

2.5 Foreningen vil oprette fælles kørselskontor til telefonbetjening og koordinering af kørslen. Et kontor skal, være klar på det tidspunkt, hvor en kørselsopgave kræver det.kørsel forstås regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder, jf. dog stk. 2. Der kan tillige tilbydes en ekstra ydelse, såfremt kørslen er åben for alle uanset ønske om benyttelse af denne ekstra ydelse.


§ 3 Medlemmer

3.1 Som medlem kan optages enhver vognmand med bevilling til taxikørsel i henhold til lov om taxikørsel m.v. udstedt i bevillingsområder.

3.2 Som medlem kan optages vognmænd, som har tilladelse til buskørsel.

Hvor det er foreneligt med disse vedtægter, kan bestyrelsen beslutte, at der som medlemmer kan optages andre vognmænd, der tilbyder persontransport.

3.3 Ved indmeldelse skal medlemmerne underskrive en kontrakt med foreningen, hvori medlemmet forpligter sig til, at overholde foreningens vedtægter samt kørselsreglementer udstedt af foreningen og eventuele kunder.

Ved indmeldelse skal medlemmet have udleveret et eksemplar af disse vedtægter samt et eksemplar af de til en hver tid gældende kørselsreglementer for de enkelte kunder.

3.4 Medlemskab sker ved at en C.A.T. kreds melder sig ind i DTC med alle sine medlemmer, og at kredsen betaler indskud for alle sine medlemmer.

 

§ 4 Køretøjer, beklædning m.v.

4.1 Alle køretøjer, der tilsluttes foreningen, skal udstyres, så de til en hver tid kan opfylde de af foreningen indgåede aftaler vedrørende afregning.

4.2 Alle førere skal opfylde de i taxi- og / eller buslovgivningen anførte krav.


§ 5 Økonomi

5.1 Hvert medlem betaler ved indmeldelsen et indskud. Indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet står som sikkerhed

· Over for foreningens kunder

· Ved bortfald af en større kundegruppe

· I forbindelse med foreningens eventuelle afvikling

5.2 Hvert medlem betaler et årligt kontingent pr. tilladelse. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves af C.A.T. årligt tillige med C.A.T.s kontigent.

5.3. Det enkelte medlem hæfter kun med sit indskud for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

§ 6 Udmeldelse

6.1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt pr 31.12. og med mindst 12 måneders varsel.

Udmeldelsesfristen bortfalde dog, såfremt Tilladelsen ophører. Dokumentation herfor skal forevises bestyrelsen/formanden.§ 7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af Maj Bestyrelsen fastsætter, hvor i regionen generalforsamlingen skal holdes.

7.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage, dog max. 4 uger

Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem. Poststemplets dato er samtidig indkaldelsens dato. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab og eventuelle indkomne forslag.

7.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger, før generalforsamlingen


7.5 Dagsorden skal følge C.A.T´s vedtægter for den ordinære generalforsamling, og skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetæller i fornødent omfang.

3) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

4) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt fastsættelse af indskud og næste års kontingent.

5) Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

6) Valg formand for en 2-årig periode – Alle ulige år

7) Valg kasser for en 2-årig periode – Alle lige år.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 11.

9) Valg af interne revisorer og revisorsuppleant

10) Eventuelt

7.6 Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v.

7.7 Over det på generalforsamlingen passerede fører referenten en protokol, der underskrives af formanden/bestyrelsen og dirigenten.or meddelelse af tilladelse

§ 8 Afstemningsregler

8.1 På generalforsamlingen har de stemmeberettigede medlemmer hver én stemme. pr medlem.

8.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.3 Stemmeafgivningen kan sker ved håndsoprækning eller skriftlig, hvis blot én stemmeberettiget, eller dirigenten kræver det.

8.4 Hvis ikke andet er fastsat i disse vedtægter eller følger af eventuel lovgivning, afgøres alle afstemninger ved simpelt stemmeflertal.

Blanke og ugyldige stemmer regnes som ikke afgivet stemme.

Ved stemmelighed er formanden stemme afgørende.

8.5 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis et forslag opnår flertal, men ikke 2/3 af de afgivne stemmer, kan generalforsamlingen med almindeligt flertal træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inde 14 dage til behandling af forslaget.

8.6 Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse af 4/5 af de afgivne stemmer.

8.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.§ 9 Deltagerkreds

9.1 Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance til foreningen.

9.2 Adgang har desuden repræsentanter fra C.A.T. samt gæster, der er indbudt af bestyrelsen.

9.3 Taleret på generalforsamlingen har alle de adgangsberettigede.§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden samt en redegørelse for det, man ønsker behandlet.

10.2 Har medlemmerne krævet ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelse ske senest 1 måned efter den skriftlige begæring herom.

10.3 For at en sådan ekstraordinær generalforsamling skal være gyldig, skal mindst ¾ af de medlemmer, der har underskrevet begæringen, være til stede.

10.4 Bestyrelsen kan dog, såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, og hvis bestyrelsen finder dagsordenen af vigtighed for foreningen, erklære generalforsamlingen lovlig.

10.5 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden.

10.6 Beslutninger og afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 8, stk. 1-6.


§ 11 Bestyrelsen

11.1 Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af minimum 5.

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Og må ikke have bestyrelsposter i konkurrerende foreninger.

11.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, og sekretær.

11.3 Ved hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleant(er) for en 2, årig periode.

11.4 Formanden tegner foreningen indadtil og udadtil, og eventuelle søgsmål mod foreningen rettes til formanden på foreningens vegne.

11.5 Formanden skal altid vælges ud af landvognmændenes kredse, og kan genvælges. Den valgte formand kan, hvis han ophører med at være vognmand, genvælges.

Formanden indkalder til og leder møderne i bestyrelsen. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året.§ 12 Personale

12.1 Bestyrelsen kan ansætte en person til den daglige drift af foreningen.

12.2 Arbejdsområde og arbejdstid fremgår af den indgåede ansættelseskontrakt.§ 13 Behandling af klagesager

13.1 Klager fra kunder skal skriftligt rettes til formanden, der straks i samråd med bestyrelsen undersøger forholdet. Alle klager fra kunder besvares skriftligt inden for 14 dage.

13.2 Såfremt en chauffør har overtrådt gældende forskrifter, videresendes klagen til pågældende vognmand til udtalelse.

13.3 Klager fra medlemmer over foreningens forvaltning skal rettes skriftligt til formanden.

Bestyrelsen er forpligtet til, at behandle indsendte klager hurtigst muligt og svar skal gives skriftligt

13.4 Såfremt et medlem i grove eller gentagne tilfælde overtræder gældende retningslinier og forskrifter, kan medlemmet udelukkes for kørsel i en periode eller for bestandigt.

Beslutning herom træffes af bestyrelsen og meddeles medlemmet ved anbefalet brev.

13.5 Såfremt et medlem udelukkes for bestandigt, kan afgørelsen forlanges behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Anmodning om behandling på generalforsamling har ikke opsættende virkning§ 14 Regnskab

14.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens regnskab.

14.2 Regnskabsåret er 01. Januar. 31- December.

14.3 Foreningens regnskab revideres, hvis det skønnes nødvendig, af c.a.t.´s revisorer, der efter revisionen påtegner regnskabet med godkendelse, bemærkninger m.v. Revisorer kan på eget initiativ løbende føre tilsyn med regnskabet.§ 15 Afregning

15.1 Fakturering for udført kørsel sker i henhold til aftale for det pågældende kørselsområde.

15.2 Til dækning af driftsomkostningerne beregnes et a’conto driftsbidrag. Bidraget beregnes som en procentsats af den udførte kørsel. Bestyrelsen fastsætter procentsatsen på grundlag af et udarbejdet budget over udgifterne for det pågældende regnskabsår.

15.3 Afregning af den i en måned udførte kørsel med fradrag af beregnet a’conto driftsbidrag sker senest 20. bankdage efter den 1. i den efterfølgende måned.

Beløbet for den udførte kørsel indsættes på konto i det af medlemmet angivne pengeinstitut.

15.4 Tilbagebetaling af for meget betalt a’conto driftsbidrag respektive efterbetaling af et eventuelt resttilsvar for det forløbne regnskabsår, herunder merkørsel i forhold til indgåede aftaler, berigtiges senest 1 måned efter, at regnskabet er forelagt og godkendt på den ordinære generalforsamling.

Foreningen er berettiget til at modregne eventuelt resttilsvar i medlemmets kørselsomsætning.§ 16 Andre bestemmelser

16.1 Ethvert medlem og de hos ham ansatte har absolut tavshedspligt over alt, hvad der måtte komme til deres kendskab i forbindelse med udførelse af kørsel og andre tilknyttede opgaver.

16.2 Skulle der forekomme tilfælde, der ikke er forudset i nærværende vedtægter, er c.a.t.´s vedtægter gældende§ 17 Opløsning af foreningen


17.1 Såfremt foreningen ikke har tilstrækkeligt kundegrundlag, kan foreningen opløses.

17.2 Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

17.3 Beslutning om opløsning kræver tilslutning af 4/5 af de fremmødte medlemmer.

17.4 I tilfælde af opløsning af foreningen henstår foreningen aktiver i 1 år. Såfremt der inden for denne tidsperiode ikke er dannet en forening, tilfalder foreningens aktiver de på opløsningstidspunktet værende medlemmer ligeligt.

17.5 Foreningens aktiver, korrespondance m.m. tilfalder C.A.T. og den på opløsningstidspunktet fungerende formand har pligt til at sørge for, at dette sker.

§ 18. De på den stiftende generalforsamling i Fuglebjerg den 19. Oktober. 2004. vedtaget love, er således reviderede og vedtaget, på den ekstraordinær generalforsamling den. 20. November. 2006. hvorefter alle tidlige love for og vedrørende Dansk Taxi Center, er hermed ophævet.Således vedtaget på D.T.C. ekstraordinær generalforsamling den. 21. Oktober, 2008.

Heine Jensen og Poul Erik IngemannMedlemsservice

Vi vil gerne være en ekstra hjælp i din hverdag.

C.A.T.’s sekretariat betjener alle medlemmer med rådgivning om konkrete spørgsmål, der kommer op i hverdagen. Nogle ting kan klares med en kort snak og andet kræver mere detaljeret rådgivning. Hvis du er et medlem med et problem så giv os et kald eller en mail så finder vi ud af det.

Hvis du ikke er medlem så kontakt os. Så klarer vi først indmeldelsen og løser derefter dit problem.

Politiske rammer og Dansk Erhverv

Taxierhvervet er bundet sammen med resten af dansk erhvervsliv og vores dagligdag bestemmes i høj grad af økonomiske konjunkturer og juridiske rammer fra myndighederne. C.A.T. arbejder hver dag for at forbedre branchens rammer og betingelser til gavn for os alle. For at løfte denne opgave har vi allieret os med Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Det giver C.A.T. den en god stemme når vi skal råbe politikere og embedsmænd op.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:51

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014