Vognmand

Hvad er taxikørsel?
Taxikørsel er erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af indtil 9 personer, føreren medregnet.
Taxikørsel må kun udføres som personligt ejet virksomhed.
Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns Taxinævn. Antallet af tilladelser fastlægges ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for myndighedens område. Tilladelse udstedes efter forudgående offentlig bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig.
Tilladelser skal tildeles de ansøgere, som myndigheden skønner er bedst kvalificerede. Når der foretages et skøn, skal der blandt andet lægges vægt på erfaring gennem tidligere beskæftigelse som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.
Ansøgere, der er omfattet af bestemmelserne i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., har fortrinsret til ledige tilladelser, under forudsætning af, at de opfylder taxilovgivningens krav om økonomisk, faglig og vandelsmæssig baggrund.
Handicappede, der ikke kan udføre de arbejdsfunktioner, der normalt påhviler førere af taxier, har dog ikke fortrinsret.

Limousinekørsel
Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende lejlighedsvis kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr eller lignende.
Limosinekørsel må kun udføres som personligt ejet virksomhed.
Tilladelser til kørsel med limousine gives på grundlag af den lokale myndigheds vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.
 

Sygetransport
Sygetransport omfatter befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling, befordring af personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordringer af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.
Sygetransport kan udføres som personlig ejet virksomhed og i selskabsform.
Offentlige myndigheder og virksomheder kan også få tilladelse til sygetransport.
Antallet af tilladelser til sygetranpsort er ikke begrænset, og behovet for tilladelser skal ikke vurderes ved behandling af ansøgninger.

Sådan bliver du taxivognmand m.v.
Du skal have en tilladelse hvis du vil udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport.
I Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i kommunerne i Københavns Amt, udsteder Storkøbenhavns Taxinævn tilladelser.
I kommunerne uden for Storkøbenhavns Taxinævns område udsteder kommunalbestyrelserne tilladelser.

For at få en tilladelse skal du opfylde følgende krav om:

 • faglige kvalifikationer
 • økonomi
 • restancer til det offentlige
 • vandel og god skik

Faglige kvalifikationer
Inden for de seneste 10 år skal du have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år i erhvervet for personbefordring.

Du skal også inden for de seneste 10 år have gennemgået et kursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.
Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus, således at du blot skal bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.
Hvis du på ansøgningstidspunktet har været taxi-, limousine- eller sygetransportvognmand i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, skal du ikke på kursus.

Hvis du på ansøgningstidspunktet har været taxi-, limousine- eller sygetransportvognmand i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, skal du ikke på kursus.

Økonomi
Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om én tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Restancer til det offentlige
Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Vandel og god skik
Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.
Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.
Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Virksomhedsform
Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.
Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl. skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift indenfor sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

Udbydere af kurser for taxivognmænd m.v.
Kurser for vognmænd og ansvarlige ledere skal være godkendt af Færdselsstyrelsen. Indholdet er beskrevet i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 220 af 31.marts 2000 om taxikørsel m.v. Se listen over kursusudbydere.

Emner der undervises i på vognmandskursus:


Regler om erhvervsmæssig personbefordring (afgrænsning/opdeling)
Færdselslovgivning
AftalereEmner der undervises i på vognmandskursus:

 • Regler om erhvervsmæssig personbefordring (afgrænsning/opdeling)
 • Færdselslovgivning
 • Aftaleret
 • AftalereEmner der undervises i på vognmandskursus
 • Regler om erhvervsmæssig personbefordring (afgrænsning/opdeling)
 • Færdselslovgivning
 • Aftaleret
 • Skatteforhold
 • Told, moms og afgifter
 • Forsikringsforhold
 • Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder vognmand/chaufførforholdet
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Bilanskaffelse, finansiering og vedligeholdelse
 • Driftsøkonomi
 • Regnskabslære og bogføring
 • Personaleledelse og administration
 • Markedsføring
 • Licitation
 • Informationsteknik
 • Chaufføruddannelse
 • Taxilovgivningen (taxametre, kontrolapparater, printere m.v.)
 • Særlige krav til taxien og dennes benyttelse
 • Taxameterkontrollanter
 • Standardvedtægten
 • Etablering og drift af bestillingskontor
 • Konfliktafværgelse
 • Betalingsforhold
 • Kundeservice
 • Førstehjælp
 • Patientbetjening

Kurset skal have en mindste varighed på 70 timer fordelt over 2-8 uger.

Medlemsservice

Vi vil gerne være en ekstra hjælp i din hverdag.

C.A.T.’s sekretariat betjener alle medlemmer med rådgivning om konkrete spørgsmål, der kommer op i hverdagen. Nogle ting kan klares med en kort snak og andet kræver mere detaljeret rådgivning. Hvis du er et medlem med et problem så giv os et kald eller en mail så finder vi ud af det.

Hvis du ikke er medlem så kontakt os. Så klarer vi først indmeldelsen og løser derefter dit problem.

Politiske rammer og Dansk Erhverv

Taxierhvervet er bundet sammen med resten af dansk erhvervsliv og vores dagligdag bestemmes i høj grad af økonomiske konjunkturer og juridiske rammer fra myndighederne. C.A.T. arbejder hver dag for at forbedre branchens rammer og betingelser til gavn for os alle. For at løfte denne opgave har vi allieret os med Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Det giver C.A.T. den en god stemme når vi skal råbe politikere og embedsmænd op.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:51

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014